Kleine domineeszoon Maarten bezoekt een hypnotiseur. Wat kan er nou misgaan?

Illustratie door Alexander Robyn

Liked it? Take a second to support Relaas on Patreon!