Dit is de privacyverklaring van de volgende verwerkingsverantwoordelijke: Na Ons De Zondvloed vzw, met maatschappelijke zetel te Bosdreef 88, 9820 Merelbeke en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0646.922.296 (hierna: “NOZ”). Met deze “Privacy Policy” willen wij je meedelen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Hieronder geven wij jou de essentiële informatie mee waarmee je persoonsgegevens worden verwerkt.

Wanneer jij ons jouw persoonsgegevens op de website verstrekt, of wanneer jij aan een van de e-mailadressen die je op deze website vindt, persoonsgegevens verschaft, verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, inclusief de verwerking van jouw persoonsgegevens zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Wij leven volgende wetten na wanneer wij persoonsgegevens verwerken:

 • de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,” zoals die door de Wet van 11 december 1998 gewijzigd werd;
 • De anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht rond het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Wij stellen daarnaast ook alles in het werk om de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 rond de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die jij ons meedeelt:

  • Categorie 1:
   Wanneer je onze website bezoekt zonder te registreren, deel je automatisch je IP-adres mee;
  • Categorie 2:

Wanneer je onze website bezoekt, tracken wij jouw gebruik van de website via cookies.

 • Categorie 3:
  Wanneer je je registreert op onze nieuwsbrief, deel je jouw e-mailadres, voornaam en achternaam mee;
 • Categorie 4:
  Wanneer je een van onze producten of diensten besteld, deel je jouw facturatiegegevens mee;
 • Categorie 5:
  Wanneer je je inschrijft voor een van onze cursussen of workshops en/of een van onze cursussen of workshops volgt, deel je de door jou verschafte persoonsgegevens mee;
 • Categorie 6:
  Wanneer je je registreert voor een evenement georganiseerd door NOZ, deel je jouw e-mailadres, voornaam en achternaam mee;
 • Categorie 7:
  Wanneer je je registreert voor een samenwerking met NOZ (als potentiële verteller, als organisator, als medeorganisator, etc.), deel je de door jou verschafte persoonsgegevens mee;
 • Categorie 8:
  Wanneer je een van onze events bijwoont, zoals vertelavonden, verhalensalons, workshops, etc., kan het zijn dat er foto’s of ander beeldmateriaal van jou genomen worden. Dit beeldmateriaal kunnen we publiceren op onze website, sociale media pagina’s, blog, flyers, posters, nieuwsbrieven of andere media. We zullen deze foto’s en ander beeldmateriaal niet voor andere doeleinden gebruiken. Je kan steeds per e-mail of ter plekke vragen om niet gefotografeerd te worden.
 • Categorie 9:
  Wanneer je een van onze events bijwoont, zoals vertelavonden, verhalensalons, workshops, etc. kan het zijn dat je wordt gevraagd om audiomateriaal op te nemen. Dit audiomateriaal kunnen we publiceren op onze website, sociale media pagina’s, blog, flyers, posters, nieuwsbrieven of andere media. We zullen dit audiomateriaal niet voor andere doeleinden gebruiken. Je kan steeds ter plekke weigeren om audiomateriaal op te nemen.
 • Categorie 10:
  Wanneer je je aanmeldt als verteller voor Relaas, zullen wij op onze events audiomateriaal van jou opnemen. Dit audiomateriaal kunnen we publiceren op onze website, podcast host, sociale media pagina’s, blog, nieuwsbrieven en andere media. We zullen dit audiomateriaal niet voor andere doeleinden gebruiken. Je kan steeds vragen dit audiomateriaal te verwijderen.

 

2.2. NOZ kan jouw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand)
 • wanneer je je registreert voor de nieuwsbrief, bij een contactaanvraag, wanneer je onze content downloadt, wanneer je gebruik maakt van de website of wanneer je een product of dienst van NOZ aanvraagt of bestelt.

2.3. De website (relaas.be) maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Om jouw rechten en de bepalingen rond het gebruik van cookies te raadplegen, klik op de cookie statement.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

NOZ zal de persoonsgegevens die jij ons meedeelt uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Categorie 1:
  Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze website (relaas.be) te verzorgen en verbeteren. Wij nemen jouw persoonsgegevens namelijk op in anonieme statistieken, waaruit jouw identiteit, de identiteit van andere specifieke personen of de identiteit van bedrijven niet achterhaald kunnen worden. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik de legale belangen van onze vereniging (NOZ) om onze website (relaas.be) en onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 2:Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je direct marketing, nieuwsbrieven, pre-service mails, en after-service mails te sturen. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Je kan deze toestemming altijd terug intrekken.Wanneer je je inschrijft voor een van onze evenementen, cursussen, workshops of voor een samenwerking met NOZ, gebruiken wij jou persoonsgegevens om je eenmalig pre- en after-servicemails te sturen om je een herinnering te sturen of praktische informatie omtrent het evenement, de cursus, workshop of samenwerking mee te delen. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik jouw expliciete, voorafgaan toestemming. Je kan deze toestemming altijd intrekken.

  Deze pre- en after-servicemails kunnen links bevatten naar de inschrijvings- en aanmeldingsformulieren van NOZ (Relaas). Bij deze links zal hun doel altijd expliciet vermeld worden. Je bent in geen enkel geval verplicht je in te schrijven op deze formulieren om de pre- en after-servicemails te ontvangen;

 • Categorie 3:
  Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de gebruikservaring van onze website en/of andere kanalen waarop wij actief zijn te verbeteren. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4 en 5:
  Wanneer je diensten van ons hebt aangevraagd, of een product van ons hebt besteld, gebruiken wij jouw persoons- en facturatiegegevens voor de levering en facturatie van de door jou aangevraagde diensten. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik jouw aanvraag om die dienst te verstrekken.
 • Categorie 6:Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om advertenties en andere commerciële activiteiten te ontwikkelen die in dienst staan van het verwerven en aanspreken van nieuwe bezoekers en/of consumenten. Wij beschouwen als rechtelijke grond van dit gebruik jouw expliciete, voorafgaande toestemming;Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven. Het kan echter mogelijk zijn dat wij bepaalde diensten niet kunnen verlenen wanneer wij bepaalde persoonsgegevens niet kunnen verwerken.

3.2. Direct marketing:

Als je al opgenomen was in onze verzendlijst waarmee wij jou marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm sturen, kunnen wij jouw gegevens gebruiken om marketing en ander materiaal rond onze verschillende diensten naar jou te sturen.

Je kan deze toestemming op elk moment intrekken zonder motivering en gratis per e-mail, naar hallo@relaas.be, of door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt in elke nieuwsbrief of in elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.
NOZ zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij wij hiervoor jouw toestemming hebben gekregen.

3.3 Waar wij gegevens verwerken

 1. Wij verwerken jouw gekende en verschafte persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte). Dit geldt ook voor onze externe verwerkers.
 2. Wij kunnen jouw anonieme en/of opgenomen persoonsgegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Als wij een dergelijke overdracht uitvoeren of toe laten, zullen wij ervoor zorgen dat de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens gewaarborgd worden. Bovendien garanderen wij alle rechten omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens die je onder toepasselijk dwingend recht zou genieten.
 3. Als wij jouw persoonsgegevens, anonieme gegevens of opgenomen gegevens overdragen, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:
  Welke? Mailchimp
  Land buiten EER? USA
  Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is om de doeleinden van deze verwerking te bekomen, en die noodzakelijk is om de contractuele relatie tussen jou en NOZ na te leven.

Artikel 5 – Uw rechten

Je kan de onderstaande rechten ten opzichte van jouw eigen persoonsgegevens altijd uitoefenen. Hiervoor hoef je enkel een verzoek te sturen per e-mail, naar hallo@relaas.be.
5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis naar jouw persoonsgegevens te informeren.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan NOZ. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3. Recht van verzet:

Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer deze gebruikt worden voor direct marketing, of als je ernstige of wettelijke redenen hebt om je tegen de verwerking te verzetten

5.4. Recht van overdraagbaarheid:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen e/of aan andere verantwoordelijke over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken. Dit kan steeds per e-mail naar hallo@relaas.be

5.6. Uitoefening van uw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daarvoor te contacteren, hetzij per e-mail, naar hallo@relaas.be, of per post naar Bosdreef 88, 9820 Merelbeke. Het is mogelijk dat wij hiervoor extra bewijs van jouw identiteit vragen, zodat jouw rechten en onze plichten correct uitgevoerd kunnen worden.

Voor andere verzoeken (registraties/samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan je contact opnemen via de website (relaas.be) of de contactpagina.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

Wij gebruiken geen profilingsmethoden tijdens de verwerkingen van je persoonsgegevens, ondanks de automatische nadelige impact op de ontvangen diensten.

5.8. Recht om klacht in te dienen:
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, zodat jou persoonsgegevens niet verloren gaan, vernietigd, vervalst of gewijzigd worden. Deze veiligheidsmaatregelen zorgen er ook voor dat jouw persoonsgegevens niet per vergissing meegedeeld worden aan derden, of dat derden zonder toegang deze kunnen inkijken.

6.2. In geen geval kan NOZ aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van jou persoonsgegevens door een derde.

6.3. Je dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Wij verlenen de toegang tot je persoonsgegevens aan eventuele werknemers van onze organisatie om je persoonsgegevens te kunnen verwerken.

7.2. Wij garanderen dat jouw persoonsgegevens ook in dit geval op een gelijkaardig niveau worden beschermd door onze werknemers en andere aangestelden contractuele verplichtingen op te leggen. Deze verplichtingen zijn gelijkaardig aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de beheerder of bezoekers van de website (relaas.be) naar linken. Als bezoeker van onze website, ben je je ervan bewust dat de privacy policy van andere websites kan verschillen van deze privacy policy.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden als een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website. Wij kunnen de correctheid van de privacyvoorwaarden van die website kan dan ook niet blijvend garanderen.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.